کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر امیر محمد نجفیان

2- دکتر طه کریملو

3- دکتر حسین رحمنی

4- دکتر علیرضا کشمیری

5- دکتر امرالله اسعدی

6- دکتر سید رضا خضری

7- دکتر سعید معصومی

8- دکتر وحید شرقی

9- دکتر حمدالله منصوری

10- دکتر علی کرامت

11- دکتر فرزاد نیکمنش

12- دکتر حجت الله نصرتی