تمدید مهلت ارسال مقالات
1402/05/31

با تصویب شورای سیاست گذاری کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا 20 شهریور ماه، تمدید شد.